STANDARDVILKÅR FOR LEVERANSE AV VARER OG TJENESTER

1. OPPDRAGET OG PARTENE

Disse standardvilkårene (Vilkårene) regulerer forholdet mellom Core Services AS (Leverandøren) og Kunden ved leveranse av Leverandørens tjenester og varer som nærmere spesifisert i Ordrebekreftelsen (Oppdraget), så langt ikke annet er særskilt avtalt i Ordrebekreftelsen eller annen særlig avtale. Med tjenester menes eksempelvis leveranse av konsulent pr time, fastprisoppdrag, definerte helsesjekker og installasjonsoppdrag av leverte varer. Med varer menes eksempelvis maskinvare som servere, lagring og nettverk med dertil komponenter samt basis programvare. Leverandør og Kunde benevnes også i fellesskap “Partene” eller hver for seg som “Part”.

2. LEVERANSEN

Leverandøren skal utføre tjenesten fagmessig, og med tilbørlig omsorg for Kunden. Leveransen skal ikke anses å være en resultatforpliktelse, med mindre dette er skriftlig avtalt. Leverte varer og tjenester selges med de begrensninger som følger av standardvilkår fra den respektive produsent.

Priser er fastsatt i egen avtale med Kunden (som for eksempel tilbudsbrev og kontraktsvilkår). I tillegg kommer utgifter til reise og opphold, som faktureres etter statens satser hvis annet ikke er avtalt.

3. FAKTURA

Betaling skjer per 20 dager fra fakturadato hvis ikke annet er avtalt. Ved overskridelse av betalingsfristen svares forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven av 17.12.1976 nr.100.

Hvis annet ikke er avtalt, vil varer bli fakturert ved levering til Kunden eller til Leverandørens klargjøringssenter. Tjenester faktureres etterskudds vis ved månedsslutt. Tidspunkt for levering av varer og/eller tjenester fremgår av Oppdragsbekreftelsen.

4. FORSINKELSER

Dersom forhold hos Kunden forsinker gjennomføringen av Oppdraget og derved påfører Leverandøren et dokumentert merarbeid, ventetid, økonomisk tap eller lignende, kan Leverandøren kreve kompensasjon for dokumenterte merutgifter som følge av slik forsinkelse. For merarbeid og ventetid legges de ordinære timesatser som er avtalt gjennom tilbudsbrev og kontraktsvilkår til grunn.

Forsinkelser hos Leverandør som ikke skyldes force majeure, kan Kunden ikke påberope seg etter at den aktuelle tjenesten eller varen under Oppdraget er levert, med mindre det innen 14 dager fra levering blir gitt skriftlig underretning til ansvarlig kontaktperson hos Leverandøren, Core Services AS, Att/Daglig leder, Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu for varer og Core Services AS, Att/Konsulentleder, Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu for tjenester, om at forsinkelsen påberopes, samt hvilke misligholdsbeføyelser Parten vil påberope.

5. FORCE MAJEURE

Ingen av Partene er forpliktet til å oppfylle sine forpliktelser når, og for så lang tid, oppfyllelsen hindres av force majeure tilfeller.

Som force majeure menes forhold/hendelser slik som streik, lockout, blokade og enhver annen oppfyllelseshindring som ligger utenfor Partenes kontroll og som Partene med rimelighet ikke kunne forvente å ha kunnskap om ved inngåelse av Oppdraget. Force majeure kan ikke påberopes dersom Parten med rimelig midler kan unngå hindringen.

Kundens plikt til å betale vederlag til Leverandør påvirkes ikke av force majeure situasjoner.

6. INFORMASJON

For at Leverandøren skal kunne yte en effektiv og kostnadsbesparende service, er Leverandøren avhengig av at:

  • Kunden gir klart uttrykk for hvilke mål Kunden ønsker at Leverandøren skal oppfylle, og i hvilken rekkefølge eventuelle motstridende kriterier skal oppfylles;
  • legger til rette slik at informasjon og kontaktpersoner er tilgjengelige hos Kunden, og gir Leverandøren rask tilbakemelding på Leverandørens henvendelser;
  • gir riktig og komplett informasjon der Leverandørens arbeid er avhengig av opplysninger og materiale fra Kunden, eller personer/selskaper som opptrer på vegne av Kunden;
  • innestår for at Kunden har rett til å gi Leverandøren de opplysninger, og det materiale som Kunden overlater til Leverandøren, og at Leverandøren har anledning til å benytte dette i Oppdraget (herunder opplysninger omfattet av lov om personopplysninger av 14.04.2000 nr. 31).

7. TAUSHETSPLIKT

Leverandøren har taushetsplikt om opplysningene mottatt i forbindelse med Oppdraget, bortsett fra i lovfastsatte tilfeller (for eksempel lov om hvitvasking av 20.06.2003 nr. 41).

Utveksling av informasjon mellom Kunde og Leverandør: Om Kunden sender Leverandøren informasjon som det stilles spesielle krav til håndteringen av, er det Kundens ansvar å informere Leverandøren om dette, samt å sikre at nødvendige avtaler (som databehandleravtale) inngås.

8. RETTIGHETER

Med mindre annet er skriftlig avtalt, er Leverandørens ytelser utelukkende beregnet på Kunden som mottaker. Utsagn, vurderinger, konklusjoner eller annet innhold kan ikke for noen del påberopes av andre.

Uten at det på forhånd er klarert med Leverandøren, må ikke dokumenter (uansett medium) benyttes i annen sammenheng enn det som er forutsatt. Det skal heller ikke gjøres endringer, tilføyelser eller annen redigering i dokumentene.

Leverandøren har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt. Inntil så er skjedd har ikke Kunden rett til å pantsette, selge eller på annen måte overdra varen fra den oppgitte vareadresse uten Leverandørens skriftlige samtykke.

Leverandøren, eller dennes leverandører, beholder opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter til maskiner, utstyr og programvare som overleveres Kunden, uansett innhold og medium. Maskiner, utstyr og programvare kan ikke brukes av andre, eller i andre sammenhenger, eller på annen måte enn det som følger av den enkelte produsents/leverandørs standardvilkår/lisensavtaler som nærmere beskrevet i Oppdragsbekreftelsen til Oppdraget. For klarhetens skyld presiseres det at slike standardvilkår/lisensavtaler fullt ut vil gjelde for Kunden.

Leverandøren har også alle rettigheter til ideer, konsepter, modeller, informasjon, know how og lignende som fremkommer under eller er utviklet i tilknytning til Oppdraget. Leverandøren står fritt til å bruke og å videreutvikle kunnskap som nevnt i Leverandørens øvrige arbeid for andre kunder.

9. VARIGHET OG OPPHØR

Disse Vilkårene gjelder så lenge Leverandøren utfører Oppdrag for Kunden, og med mindre Oppdraget er brakt til opphør i tråd med denne bestemmelsen.

Hver av Partene kan bringe Oppdraget til opphør i følgende situasjoner:

  • der en Part vesentlig misligholder disse Vilkårene og ikke retter opp slikt mislighold innen en uke etter å ha mottatt skriftlig melding fra den annen Part om forholdet. Unnlatt betaling skal alltid anses som vesentlig mislighold;
  • det inntrer slike forhold at Leverandøren ikke kan fortsette Oppdraget uten å opptre i strid med privatrettslig eller offentligrettslig lovverk, herunder at det blir ulovlig å utføre eller fullføre oppdraget, eller at gjennomføring av oppdraget vil medføre brudd på avtalerettslige forpliktelser;
  • den annen Part går konkurs, åpner gjeldsforhandling, stanser betalinger, opplyser at vedkommende er insolvent eller tas under administrasjon; og/eller
  • det er på det rene at force majeur har hindret eller vil hindre en Part fra å oppfylle sine forpliktelser i mer enn tre måneder fra avtalt oppfyllelsesdato.

Dersom Oppdraget bringes til opphør med grunnlag i dette punkt i avtalen, skal Kunden betale for det arbeidet som er utført og Leverandøren skal overlevere den del av Oppdraget som er utført. Leverandøren plikter ikke å levere resterende ytelser eller tilbakelevere mottatt materiale mv. før fullt oppgjør finner sted. Kunden kan ikke bringe eventuelle krav Kunden mener å ha til motregning mot Leverandørens honorarkrav.

10. REKLAMASJON

Dersom det foreligger en mangel ved Oppdraget skal reklamasjon fremsettes skriftlig overfor ansvarlig kontaktperson hos Leverandøren, Core Services AS, Att/Daglig leder, Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu for varer og Core Services AS, Att/Konsulentleder, Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu for tjenester, uten ugrunnet opphold etter at Kunden ble kjent med eller burde ha blitt kjent med de forhold som reklamasjonen bygger på.

11. ANDRES PRODUKTER

Leverandøren er ikke ansvarlig for tap eller skade som skyldes svikt i varer eller tjenester levert av andre enn Leverandøren. Dette gjelder også tap som skyldes svikt i slike varer som Leverandøren benytter i forbindelse med leveransen av sine tjenester.

12. TAP AV DATA OG OVERFØRING AV ELEKTRONISK INFORMASJON

Hverken Kunden eller Leverandøren kan gjøre ansvar gjeldende av noen art eller på noe grunnlag mot den annen Part som følge av feil, mangler, skade, uhell, virus eller lignende som kan oppstå i forbindelse med overføring av elektronisk informasjon.

Kunden kan ikke kreve dekket utgifter eller tap som skyldes følgeskader eller indirekte tap, herunder økte kostnader eller utgifter, tapt inntekt eller annet indirekte tap av enhver art.

Tap av data, tapt fortjeneste og krav fra tredjepart skal alltid anses for indirekte tap.

13. ANSVARSBEGRENSING

Leverandørens samlede maksimale ansvar uansett type leveranse, er begrenset til det minste av følgende beløp: a) Kundens dokumenterte, faktiske utgifter som følge av den feil eller mangel som gjøres gjeldende; eller b) Leverandørens honorar for den del av Oppdraget som ansvaret springer ut fra.

14. DATABEHANDLING

Leverandøren kommer i forbindelse med utførelse av tjenester for Kundens regning ikke til å behandle personopplysninger for Kundens regning i egenskap av databehandler. Kunden er klar over og aksepterer dette. Leverandøren vil ikke behandle personopplysninger på vegne av Kunden annet enn ved eksplisitt forespørsler fra Kunden, og etter at Leverandøren har godkjent behandlingen og partene har inngått en spesiell databehandleravtale for den tiltenkte behandlingen.

15. LOVVALG OG VERNETING

Disse Vilkårene og ethvert forhold knyttet til Oppdraget reguleres av norsk rett. Avtalt verneting skal være Asker og Bærum.

Dato for siste endring er: 11.06.2018